zavřít intro

Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. v současnosti realizuje v rámci programu Evropské unie, Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa OPZ: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, projekt „Podnikové vzdělávání FSC 2017-2018“ pod reg. číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005162. Datum realizace 15.3.2017 až 14.3.2019.


Aktuální volné pracovní pozice

aktuální pracovní pozice naleznete ZDE


Novinky

PODPORA PROGRAMU OCHRANY MĚKKÝCH CÍLŮ V OBLASTI KULTURY, SPORTU, HROMADNÝCH VEŘEJNÝCH AKCÍ A ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Problematika ochrany měkkých cílů představuje velmi frekventované, ale současně také málo pochopené a v bezpečnostní praxi stále nedostatečně odborně uchopené téma. Do jisté míry je to důsledek jeho „průřezového“ charakteru. Na jedné straně, počínaje identifikací potenciálního cíle, analýzou objektivních rizik, přijetí opatření k znesnadnění útoku, v ideálním případě k odrazení útočníka, spadá do oblasti prevence. Na druhé straně (protože útok nelze zcela vyloučit), jeho předpokládané následky, svou povahou, rozsahem, kritičností, a od toho odvozenými silami a prostředky nezbytnými pro efektivní reakci na vzniklou situaci, spadá do oblasti krizového řízení.

Postupy v obou těchto oblastech mají svoje normativní, metodické a organizační základy, ověřené praxí a podléhající nějaké formě státní kontroly. Zdánlivě proto není co v této oblasti přinést nového. Navíc jsme dlouhodobě nadhodnocovali skutečnost, že k útokům na měkké cíle docházelo v zahraničí, nikoli u nás a přítomnost jejich potenciálních organizátorů a pachatelů na našem území jsme vyhodnocovali jako bezpečnostně nevýznamnou.

K určitému názorovému průlomu přispěla řada dokumentů, počínaje vládní „Strategií České republiky pro boj proti terorismu, přijetí ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení a metodikami Ministerstva vnitra ČR, „Základy ochrany měkkých cílů“, „Bezpečnostní standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí“. Pozornost odborných kruhů ve zdravotnictví se touto problematikou zatím hlouběji nezabývá. Normativní a metodické dokumenty se orientují na „bezpečnost“ z pohledu kvality a bezpečnosti poskytované lékařské péče, požární ochranu, BOZP a plánování krizové připravenost (plány krizové připravenosti; Traumatologické plány). Problematika fyzické ochrany osob je reflektována především v rovině ochrany lékařů a zdravotnického personálu proti individuálním agresorům (opilcům; narkomanům; osobám pod vlivem nezvládnutého stresu).

Potenciálním měkkým cílem je každý objekt či prostor, ve kterém dochází k trvalému, periodickému či příležitostnému shromáždění velkého počtu osob a jejich vysoké koncentraci.

Ochranou měkkého cíle nesledujeme ochranu hmotných statků. Opatření ochrany měkkého cíle jsou koncipována výhradně k ochraně přítomných fyzických osob. Zejména před takovými formami útoku, které potenciálně vedou k hromadnému ohrožení života a zdraví. Tím je definován základní přístup, výběr mixu bezpečnostních opatření i jejich organizace.

Každý subjekt povolující či organizující akci s velkým počtem účastníků a jejich vysokou koncentrací, je právně, morálně a politicky odpovědný za přijetí přiměřených a doložitelných opatření k jejich ochraně.

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. nabízí podporu programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, sportu, hromadných veřejných akcí a zdravotnických zařízení pro kraje, města, obce a jiné veřejnoprávní subjekty.  Především:

 • Provedení bezpečnostních auditů, analýzy rizik a stanovení bezpečnostních priorit;
 • Zpracování střednědobých Bezpečnostních politik zvyšování ochrany měkkých cílů
 • Zpracování Bezpečnostních plánů ochrany konkrétního potenciálního měkkého cíle;
 • Zajištění vzdělávání a výcviku managementu organizací a pořadatelského aktivu;
 • Management nácviků reakce na napadení.

Forma podpory může mít formu:

 • Individuálního poradenství na vyžádání;
 • Kvalifikované oponentury bezpečnostní dokumentace;
 • Zpracování shora uvedené bezpečnostní dokumentace na klíč;
 • Zajištění kontrolní činnosti a znaleckých služeb;
 • Outsourcingu bezpečnostního manažera.

Těžiště našeho potenciálního přínosu řešení problematiky ochrany potenciálních měkkých cílů spočívá v odborném řešení dále uvedených otázek:

 • Provedení komplexního posouzení aktuální úrovně ochrany potenciálního měkkého cíle;
 • Zpracování analýzy rizik a stanovení bezpečnostních priorit;
 • Zpracování Bezpečnostního plánu;
 • Zpracování projektové a provozní bezpečnostní dokumentace systémů technické ochrany;
 • Zpracování standardů fyzické ostrahy a provozní dokumentace fyzické ostrahy;
 • Zpracování standardu pořadatelské služby a provozní dokumentace pořadatelské služby;
 • Zajištění periodického odborného školení managementu kulturních organizací a pořadatelského aktivu kulturních akcí.

NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT

Další kroky naší potenciální spolupráce zpravidla zahrnují:

 • Bližší identifikaci Vašich individuálních potřeb;
 • Zpracování konkrétní nabídky z naší strany a jednání o ní.

SECURITY KONFERENCE ČABM 2019

Termín a místo konání: 29. 5. až 30. 5. 2019

Wine Wellnes Hotel Amande
Husova 8
693 01 Hustopeče

Pozvánka zde
Přihláška zde


SEMINÁŘ: „Aktuální poznatky a zkušenosti z praxe v oblasti ochrany utajovaných informací s důrazem na novelizaci nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 322/2018 Sb. a novelizaci vyhlášky č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 37/2019 Sb.“

20. 3. 2019 – Praha
27. 3. 2019 – Ostrava
Pozvánka zde
Přihláška zde

SEMINÁŘ: „Aktuální poznatky a zkušenosti z praxe v oblasti ochrany osobních údajů dle Obecného nařízení Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 (GDPR) ze dne 27. dubna 2016“

20. 3. 2019 – Praha
27. 3. 2019 – Ostrava
Pozvánka zde
Přihláška zde


Změna nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací

Dnem 1. 1. 2019 vstoupilo v platnost nové nařízení vlády č. 322/2018 Sb., kterým se mění původní nařízení vlády č. 522/2005 Sb. stanovující seznam utajovaných informací.

Bylo tak ze strany vlády České republiky a Národního bezpečnostního úřadu reagováno na potřebu změn a nutnost další optimalizace nařízení vlády s ohledem na současné potřeby České republiky v této oblasti.

Revidovanou přílohu nařízení vlády č. 522/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kde jsou vyznačeny změny oproti stávajícímu znění nařízení naleznete zde. Úplné znění „nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů“ je ke stažení na https://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/1080-narizeni-vlady-c-5222005/.

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s je připravena poskytnout poradenské služby při aplikaci změn výše uvedeného nařízení. Neváhejte se proto na nás obrátit na tel. číslo 595 693 960, 739 840 247 nebo na e-mail fsc-obchod@fsc-ov.cz.


Nabídka služeb v oblasti ochrany měkkých cílů v oblasti dopravy

Ministerstvo dopravy ČR vyhlásilo „dotační program pro zvýšení ochrany a zabezpečení významných dopravních uzlů jako možných měkkých cílů – 2019“. Prioritou programu je zvýšit odolnost měkkých cílů, čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Program se zaměřuje na:

 • vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle;
 • tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur;
 • vzdělávací akce;
 • výcvikové akce;
 • cvičení;
 • financování bezpečnostního a administrativního pracovníka.

Program umožňující dotační podporu je zveřejněn na http://www.mdcr.cz/Ministerstvo/Uredni-deska/Vyhlaseni-dotacniho-programu?returl=/Ministerstvo/Uredni-deska. O dotaci mohou žádat pouze kraje a hlavní město Praha, která je v postavení kraje. Konečným příjemcem dotace je realizátor projektu, tedy kraj.

Žádost je nutné podat na Ministerstvo dopravy ČR nejpozději do 4. března 2019.

Naše služby mohou mít tuto podobu:

 • Poradenství při zpracování žádosti o dotaci;
 • Zpracování analýzy rizik a hrozeb, Bezpečnostního plánu;
 • Zajištění školení či nácviku;
 • Kvalifikované oponentury bezpečnostní dokumentace;
 • Zajištění kontrolní činnosti a znaleckých služeb;
 • Outsourcingu bezpečnostního manažera.

Nabídka služeb v oblasti ochrany měkkých cílů v oblasti veřejných prostranství a veřejné správy

Ministerstvo Vnitra ČR vyhlásilo dne 5. listopadu 2018 Výzvu o dotaci v rámci „Dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2019“.

Ministerstvo Vnitra ČR v souladu se schválenou „Koncepcí ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020“ (usnesení vlády č. 527/2017) rozhodlo o vyhlášení „Dotačního programu“. Cílem je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům.

Oprávněným žadatelem a příjemcem dotace z Programu OBP 2019 může být pouze kraj a hl. m. Praha (v postavení kraje). Konečným příjemcem dotace a realizátorem dotace se může stát i obec, které na základě krajského dotačního řízení byla dotace následně přerozdělena.

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je zavedeným dodavatelem konzultačních a zpracovatelských služeb v oblasti fyzické ochrany a ochrany kritické infrastruktury. Specialisté společnosti zajišťují konzultační služby již více než 20 let. Společnost má zkušenosti se zajišťováním obdobných služeb také v resortu Ministerstva Vnitra ČR.

Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. aktuálně nabízí v oblasti ochrany měkkých cílů tyto služby:

 • Zpracování analýzy hrozeb a rizik;
 • Zpracování plánu implementace výsledků analýzy zabezpečení;
 • Zpracování Bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur;
 • Zajištění periodického vzdělávání a výcvikové akce;
 • Zajištění cvičení a nácviků, kterými se ověří zpracované analýzy měkkého cíle;
 • Zpracování informativních karet s doporučenými postupy.

Na výše uvedené služby lze požádat Ministerstvo Vnitro ČR o dotaci ze státního rozpočtu. Program umožňující dotační podporu je zveřejněn na: https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-ochranu-mekkych-cilu.aspx

Žádost o podporu z tohoto programu je nutné podat na Ministerstvo Vnitra ČR nejpozději do 14. 2. 2019.

Naše služby mohou mít tuto podobu:

 • Poradenství při zpracování žádosti o dotaci;
 • Zpracování shora uvedené bezpečnostní dokumentace nebo zajištění školení či nácviku;
 • Kvalifikované oponentury bezpečnostní dokumentace;
 • Zajištění kontrolní činnosti a znaleckých služeb;
 • Outsourcingu bezpečnostního manažera.

Nabídka služeb v oblasti ochrany měkkých cílů v oblasti zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhlásilo dne 1. listopadu 2018 Výzvu o dotaci v rámci „Dotačního programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví“. Cílem je ochránit a minimalizovat hrozby útoků na pacienty a zdravotnický personál. Z výzvy mohou čerpat zdravotnická zařízení s kapacitou vyšší než 500 akutních lůžek. O dotace dále mohou požádat zařízení, která nesplňují uvedené kritérium. Jedná se o nemocnice s počty akutních lůžek 350 až 500.

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je zavedeným dodavatelem konzultačních a zpracovatelských služeb v oblasti fyzické ochrany a ochrany kritické infrastruktury. Specialisté společnosti zajišťují konzultační služby již více než 20 let. Společnost má zkušenosti se zajišťováním obdobných služeb také v resortu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. aktuálně nabízí v oblasti ochrany měkkých cílů tyto služby:

 • Zpracování analýzy hrozeb a rizik;
 • Zpracování plánu implementace výsledků analýzy zabezpečení;
 • Zpracování Bezpečnostního plánu a bezpečnostních procedur;
 • Zajištění periodického vzdělávání a výcvikové akce;
 • Zajištění cvičení a nácviků, kterými se ověří zpracované analýzy měkkého cíle;
 • Zpracování informativních karet s doporučenými postupy.

Na výše uvedené služby lze požádat Ministerstvo zdravotnictví ČR o dotaci ze státního rozpočtu. Program umožňující dotační podporu je zveřejněn na http://www.mzcr.cz/obsah/oddeleni-bezpecnosti-a-rizeni-rizik-_3913_1.html. Žádost o podporu z tohoto programu je nutné podat na Ministerstvo zdravotnictví ČR nejpozději do 31. 12. 2018 do 12 hod.

Naše služby mohou mít tuto podobu:

 • Poradenství při zpracování žádosti o dotaci;
 • Zpracování analýzy rizik a hrozeb, Bezpečnostního plánu, informativních karet;
 • Zajištění školení či nácviku;
 • Kvalifikované oponentury bezpečnostní dokumentace;
 • Zajištění kontrolní činnosti a znaleckých služeb;
 • Outsourcingu bezpečnostního manažera.

Nabídka služeb v oblasti ochrany měkkých cílů v oblasti kultury a společenských akcí

Potenciálním měkkým cílem je každý objekt či prostor, ve kterém dochází k trvalému, periodickému či příležitostnému shromáždění velkého počtu osob a jejich vysoké koncentraci. Tato definice se vztahuje na velký počet objektů a akcí na poli kultury i života církví a náboženských společností.

Ochranou měkkého cíle nesledujeme ochranu hmotných statků. Opatření ochrany měkkého cíle jsou koncipována výhradně k ochraně přítomných fyzických osob. Zejména před takovými formami útoku, které potenciálně vedou k hromadnému ohrožení života a zdraví. Tím je definován základní přístup, výběr mixu bezpečnostních opatření i jejich organizace.

Vláda ČR se rozhodla podpořit rozvoj právního, morálního a politického vědomí odpovědnosti všech vlastníků, správců a provozovatelů potenciálních měkkých cílů. Ze státního rozpočtu finančně podpoří kroky, které povedou k hlubší reflexi tohoto problému a jejichž cílem je posoudit aktuální úroveň ochrany, analyzovat panující bezpečnostní rizika a definovat nutná, reálná a přiměřená systémová opatření k posílení ochrany měkkých cílů. Proto některé resorty, včetně Ministerstva kultury ČR, vyhlásily výzvy, ze kterých mohou oprávnění žadatelé požádat o finanční příspěvek na činnosti směřující k naplnění tohoto cíle.

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je zavedeným dodavatelem konzultačních a zpracovatelských služeb v oblasti fyzické ochrany a ochrany kritické infrastruktury. Specialisté společnosti zajišťují konzultační služby již více než 20 let. Společnost má zkušenosti se zajišťováním obdobných služeb také v resortu Ministerstva kultury ČR.

Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. aktuálně nabízí v oblasti ochrany měkkých cílů tyto služby:

 • Poradenskou podporu při vymezení obsahu podporovaných činností, s přihlédnutím ke specifických potřebám a podmínkám;
 • Provedení posouzení úrovně ochrany měkkého cíle, provedení analýzy rizik a stanovení bezpečnostních priorit;
 • Zpracování Bezpečnostního plánu;
 • Zpracování Postupových (operačních) karet, pro činnost při vzniku jednotlivých typů bezpečnostně nestandardních situací;
 • Zajištění vzdělávání a výcviku managementu organizací a pořadatelského aktivu;
 • Management nácviků reakce na napadení;
 • Zpracování standardu výkonu fyzické ochrany objektu.

Na výše uvedené služby lze požádat Ministerstvo kultury ČR o dotaci ze státního rozpočtu. Program umožňující dotační podporu je zveřejněn na
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2019-vyhlaseni-1948.html

Žádost o podporu z tohoto programu je nutné podat na Ministerstvo kultury ČR nejpozději do 3. 12. 2018.

Naše služby mohou mít tuto podobu:

 • Poradenství při zpracování žádosti o dotaci;
 • Zpracování shora uvedené bezpečnostní dokumentace nebo zajištění školení či nácviku;
 • Kvalifikované oponentury bezpečnostní dokumentace;
 • Zajištění kontrolní činnosti a znaleckých služeb;
 • Outsourcingu bezpečnostního manažera.

Služby v oblasti ochrany osobních údajů a Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále „GDPR“)

Specialisté společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. se otázkami ochrany informací zabývají přes 20 let. Z toho 17 let oblastí ochrany osobních údajů. GDPR se v rámci společnosti zabývá samostatný útvar, který má k dispozici specialisty pro hlavní druhy zpracování osobních údajů i jednotlivá technickoorganizační opatření. Na základě našich zkušeností se zpracováváním Analýz dopadů GDPR, aktuálně v této oblasti zajišťujeme tyto služby:

 • Dodavatelské zajištění činnosti pověřence nebo zajištění odborné podpory pro jeho činnost;
 • Audity ochrany osobních údajů v působnosti správce;
 • Audity zpracovatelů osobních údajů;
 • Audity, analýzy nebo posouzení bezpečnostních incidentů;
 • Vzdělávání osob zajišťující zpracování osobních údajů;
 • Vzdělávání osob zajišťujících zabezpečení zpracování;
 • E-kurzy ke GDPR a povinnostem osob zajišťujících zpracování osobních údajů;
 • A dále zpracování těchto dokumentů a dokumentací, např.:
 1. Zpracování analýz rizik ochrany osobních údajů;
 2. Zpracování balančních testů;
 3. Zpracování Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů;
 4. Zpracování Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů v kamerových systémech;
 5. Různé typy směrnic, např. směrnice pro ochranu osobních údajů, pro výkon pověřence, pro zajištění infomační bezpečnosti, kybernetické bezpečnosti aj.;
 6. Popis zabezpečení zpracování osobních údajů, Zdokumentování technickoorganizačních opatření ochrany osobních údajů;
 7. Záznamu o činnostech zpracování osobních údajů;
 8. Kodexy ochrany osobních údajů;
 9. Zpracování smluv se zpracovateli osobních údajů (zpracovatelské smlouvy) a souvisejících směrnic, formulářů a dokumentů;
 10. Souhlasy subjektů osobních údajů na Souhlasy se zpracováním osobních údajů;
 11. Firemní informační memoranda aj.

U veškerých dokumentací zajišťujeme nejen zpracování, ale také periodickou aktualizaci a zdokonalování veškerých výstupů v rámci záruky i v pozáruční době a periodické proškolování pracovníků, kteří s těmi výstupy pracují.


Změna nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

Ve sbírce zákonů bylo publikováno nařízení vlády č. 360/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb. Nařízení vlády č. 360/2017 Sb. nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

S ohledem na potřeby současné praxe v oblasti ochrany utajovaných informací došlo k aktualizaci seznamu utajovaných informací. Novela tohoto nařízení modifikuje stávající položky seznamu utajovaných informací a doplňují se položky nové. Jednou z nejpodstatnějších změn je doplnění nové přílohy č. 19 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost a příloha č. 20 seznam utajovaných informací v oblasti působnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů.

U dotčených podnikatelů, musí být změny provedeny co nejdříve po účinnosti nařízení vlády č. 360/2017 Sb. Změny by měly být zaslány v souvislosti s ročním hlášením změn, které podnikatel zasílá na NBÚ.

F.S.C. je připraveno poskytnout poradenské služby při aplikaci změn stávající dokumentace ve znění tohoto nařízení. Neváhejte se proto na nás obrátit.

Úplné znění nařízení naleznete na:
https://www.nbu.cz/cs/pravni-predpisy/provadeci-pravni-predpisy/1080-narizeni-vlady-c-5222005/


Výzkumný projekt 2017-2019

Společnost F.S.C., a.s. v současnosti řeší v rámci Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021 projekt výzkumu, vývoje a inovací pod názvem Analýza ohrožení vysokorychlostní železniční dopravní cesty teroristickými útoky a extremismem, návrh na doplňková bezpečnostní opatření fyzické ochrany.

Poskytovatelem účelové podpory je Ministerstvo vnitra, odbor bezpečnostního výzkumu a vzdělávání, odborným gestorem projektu je Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (SŽDC). Doba řešení projektu je 1. dubna 2017 – 30. září 2019.

Cílem projektu je vytvoření standardu fyzické ochrany vysokorychlostní železniční dopravní cesty, jehož součástí bude analýza specifických rizik fyzického ohrožení železničního koridoru, analýza pravděpodobnosti fyzického napadení vysokorychlostních tratí a návrh harmonogramu implementace standardu. Toto povede ke zdokonalení specifické kvantitativní metodiky posouzení bezpečnostních rizik, anticipace jejich vývojových trendů a definování bezpečnostních priorit provozu železničního koridoru. Dalším výsledkem bude zpracování harmonogramu implementace standardu v podmínkách SŽDC a rámcové vyčíslení s tím spojených nákladů.


Audit národní bezpečnosti (Ministerstvo vnitra 12/2016)

Vláda ČR v prosinci 2016 odsouhlasila Audit národní bezpečnosti, který komplexně mapuje situaci v oblasti bezpečnosti za uplynulý rok. Ministerstvo vnitra do dubna 2017 předloží akční plán k plnění jednotlivých úkolů vyplývajících z rizik popsaných auditem.

Komplexní materiál nově definuje bezpečnostní politiku státu v aktuálních bezpečnostních oblastech. Materiál reaguje na změny bezpečnostních hrozeb ve světě a definuje, jaké oblasti a jak je potřeba posílit, aby došlo k posílení odolnosti státu vůči bezpečnostním hrozbám. Audit vedle tradičních rizik zdůrazňuje význam nových hrozeb, ať už se jedná o kybernetické incidenty nebo například desinformační kampaně.

http://www.mvcr.cz/clanek/text-vladou-schvaleneho-auditu-narodni-bezpecnosti.aspx

Audit národní bezpečnosti.pdf

Ochrana osobních údajů – nová právní úprava

Níže naleznete užitečné dokumenty a odkazy související s novou právní úpravou ochrany osobních údajů v Evropské unii.

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=CS

Materiály WP29 k výkladu obecného nařízení v češtině
https://www.uoou.cz/materialy-wp29-k-vykladu-obecneho-narizeni-v-cestine/d-22205)

Překlad Metodiky pověřence.pdf


Implementace nové právní úpravy podmínek ochrany osobních údajů v EU (GDPR, DPO)

V oblasti ochrany osobních údajů (dále „OOÚ“) došlo v rámci EU k zásadním změnám. Od 25. května 2018 je účinné nové Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), tzv. GDPR – General Data Protection Regulation, dále “Nařízení“) a také nová Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů příslušnými orgány za účelem prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu těchto údajů (dále „Směrnice“).

Oba dokumenty byly členské země EU povinny implementovat do 25. května 2018. Česká republika doposud nevydala implementační zákon, a vzhledem k tomu Nařízení (Regulation) EU dovoluje jen dílčí úpravy národními právními předpisy, nelze ani nadále očekávat výrazné změny pomocí dalších právních předpisů. Veškerá upřesnění navíc řeší EU formou aktů v přenesené pravomoci Evropské komise případně pokynů, doporučení a stanovisek vydávaných Evropským sborem pro ochranu osobních údajů.

Některé změny oproti právní úpravě platné od 25. května 2018:

 • Posílení práv subjektu údajů, jehož údaje jsou zpracovány. Výslovně je upraveno právo na výmaz (právo být zapomenut), právo na přenositelnost údajů k jinému správci, či právo vznést námitku proti zpracování OÚ. Odpovědné subjekty mají povinnost, ale i možnost dobrovolně zřídit Pověřence pro ochranu osobních údajů (tzv. DPO = Data Protection Officer);
 • Některé subjekty údajů mají povinnost vypracovat posouzení vlivu na ochranu OÚ a povinnost předchozí konzultace s ÚOOÚ;
 • Je zavedena pro správce i zpracovatele povinnost hlásit závažné případy porušení zabezpečení OÚ dozorovému orgánu;
 • Správci údajů již nemají povinnost registrace u ÚOOÚ před zahájením zpracování údajů, avšak tato povinnost je nahrazena tím, že správce údajů vede záznamy o všech činnostech zpracování údajů, za něž odpovídá;
 • U některých organizací implementace znamená vynaložení investičních i finančních prostředků zejména na vyšší úroveň bezpečnosti informačních systémů a technologií;
 • Několikanásobně vyšší sankce než u předchozí právní úpravy. V návaznosti na závažnost porušení povinností může pokuta dosáhnout 10 až 20 mil. EUR nebo jedná-li se o podnik až 2-4 % celkového ročního obratu. U nadnárodních společností i z celosvětového obratu.

Správce nebo zpracovatel musí prověřovat podmínky, zda je jeho povinností jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, to platí zejména za situace pokud:

 • zpracování provádí orgán veřejné moci nebo veřejný subjekt (např. ministerstva, ústřední orgány státní správy, kraje, obce s pověřeným obecním úřadem a obce s rozšířenou působností, soudy, veřejné školy a veřejná zdravotnická zařízení);
 • hlavní činnosti spočívají ve zpracování, které kvůli své povaze, rozsahu nebo účelům vyžadují rozsáhlé, pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů (např. banky a nebankovní poskytovatelé bankovních služeb, pojišťovny, subjekty zabývající se profilováním a adresným marketingem, subjekty zajišťující bezpečnost spojenou se sledováním osob, provozovatelé bankovních, spotřebitelských a obdobných registrů, zdravotnictví, dodavatelé energií, média atp.) nebo
 • hlavní činnosti spočívají v rozsáhlém zpracování zvláštních kategorií údajů (např. poskytovatelé zdravotních služeb, zdravotní pojišťovny, menšinové a etnické spolky a sdružení, politické strany a hnutí, církve, odbory, lékárny, zdravotní pojišťovny, společnosti zpracovávají genetické údaje – např. testy rodičovství, organizace sociální péče pečující např. o osoby propuštěné z výkonu trestu nebo osobami závislými atd.).

Ostatní správci nebo zpracovatelé mohou DPO jmenovat dobrovolně.

Podmínky jmenování pověřence (DPO)

  • některé skupiny správců a zpracovatelů mohou jmenovat společného DPO (sdružení zastupující kategorii správců);
  • může jím být zaměstnanec podniku i externí pracovník nebo firma (outsourcing);
  • kvalifikační předpoklady: odborné znalosti práva a odborná praxe v oblasti OÚ a schopnost plnit úkoly dle právních předpisů;
 • správce/zpracovatel zveřejňuje kontaktní údaje a sděluje je dozorovému úřadu (ÚOOÚ) – min. v rozsahu jméno/název DPO a alespoň 2 komunikační kanály (telefon, e-mail, písemnou adresu, možnost osobního kontaktu).

Prvním krokem pro úspěšnost implementace je analýza stávajícího stavu ochrany osobních údajů a dopadů Nařízení na činnost organizace. Dalším krokem je provedení opatření pro dosažení souladu zejména formou aktualizace stávající dokumentace související s ochranou osobních údajů, zavedení nové dokumentace, jmenování pověřence, zavedení vhodných technických a organizačních opatření, které zajistí bezpečnost zpracovávaných údajů a soulad zpracování OÚ s Nařízením.

Nabídka služeb společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. v oblasti ochrany osobních údajů:

 • Analýza stavu ochrany osobních údajů a dopadů Nařízení (Směrnice): výstupem je nejen aktuální stav OOÚ, ale také návrh opatření, které je nutné implementovat a odhad jejich finanční náročnosti.
 • Vzdělávací kurzy k Nařízení a Směrnici, jejichž obsahem bude jejich implementace do praxe.
 • Konzultace k Nařízení a Směrnici a jejich implementaci do praxe (možnost objednávky konzultace v hodinové sazbě).
 • Dodavatelské zajištění pozice „Pověřence ochrany osobních údajů“ nebo Rámcová či jiná smlouva o odborné podpoře jeho činnosti. Výhodou je, že na provádění OOÚ se nepodílí pouze jedna osoba, ale tým odborníků na jednotlivá technická a organizační opatření ochrany osobních údajů.
 • Kurzy pro „Pověřence ochrany osobních údajů“ se záměrem dosáhnout vyšší odborné úrovně těchto osob.
 • Provedení posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a ověření shody opatření ochrany osobních údajů s Nařízením (Směrnicí).
 • Zpracování (aktualizace) bezpečnostní dokumentace ochrany osobních údajů.
 • Zpracování Kodexů ochrany osobních údajů (odvětvových, resortních, holdingových a dalších …).
 • Periodická školení pověřenců a osob podílejících se na zpracování osobních údajů.
 • Audity a posouzení ochrany osobních údajů (jednorázové, periodické nebo před kontrolou dozorovým úřadem).

OZNÁMENÍ

Jediný akcionář F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s. rozhodl ve formě notářského zápisu o změně stanov a o přeměně svých listinných akcií na akcie zaknihované.

V souladu s ustanovením občanského zákoníku akcionář odevzdá akcie společnosti a sdělí číslo majetkového účtu zřízeného v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené
CDCP, na který budou zaknihované akcie zaevidovány.


Novela zákona o trestní odpovědnosti právnických osob

Dne 23. března 2016 byla schválena novela zákona č. 428/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim (dále jen „TOPO“). Tato novela rozšiřuje počet trestných činů, za které mohou být obchodní společnosti, spolky i politické strany stíhány a souzeny. Nově také novela zavádí možnost vyhnout se trestní odpovědnosti, pokud právnická osoba podle § 8 odst. 1 zákona  prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možné požadovat, aby zabránila spáchání trestného činu.

V souvislosti s touto novelou  Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. nabízí možnost řešení problematiky snížení rizik trestní odpovědnosti právnických osob, kde nabízí poradenské činnosti, analýzy, audity a implementační aktivity uvedeného právního předpisu. Více informací o produktu naleznete v sekci další služby nebo na adrese fscsekretariat@fsc-ov.cz či telefonicky na čísle +420 595 693 960.


Administrativní pomůcky

Od 1. 1. 2016 nabyla účinnosti novela vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, která mimo jiné stanoví nové vzory administrativních pomůcek.

Již zavedené administrativní pomůcky je nezbytné upravit tak, aby odpovídaly vzorům, které jsou dány platnou právní úpravou. Je však rovněž možné zavést nové administrativní pomůcky obsahující již všechny požadované náležitosti.

Dovolujeme si Vás oslovit s nabídkou na zakoupení administrativních pomůcek, které odpovídají požadavkům novely vyhlášky Národního bezpečnostního úřadu č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací a nelze je zakoupit v běžné distribuci.

Jedná se o následující pomůcky:

 • Zápůjční kniha
 • Doručovací kniha

V případě zájmu nás prosím kontaktujte e-mailem (fsc-obchod@fsc-ov.cz)


Novela vyhlášky

Ke dni 1. 1. 2016 nabyla účinnosti vyhláška č. 275/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 433/2011 Sb. V souvislosti s účinností vyhlášky č. 275/2015 Sb. upozorňujeme zejména na změny:

 • vzorů administrativních pomůcek (jednacího protokolu, doručovací knihy atd.),
 • ve vedení kontrolního listu a sběrného archu,
 • při vyhotovení utajovaného dokumentu (např. zaznamenávání odpojení příloh, vyhotovení rozdělovníku),
 • při ukládání a zapůjčování utajovaného dokumentu.

Z výše uvedené novelizace také vyplývá povinnost pro podnikatele (s přístupem k utajovaným informacím podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon“):

 • uvést do souladu bezpečnostní dokumentaci podnikatele, část administrativní bezpečnost a
 • tuto aktualizovanou část zaslat NBÚ (podle vyjádření NBÚ bude akceptováno její doručení nejpozději k datu hlášení změn podle § 68 písm. d) zákona).

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., Vám nabízí k výše uvedené novele komplexní konzultační služby. Informace o možnosti objednání odborné konzultace včetně kontaktů na obchodní zástupce obdržíte na tel. čísle 595 693 960, 731 443 090 nebo e-mailem fscsekretariat@fsc-ov.cz


Bezpečnost na školách a v jejich okolí

V návaznosti na tragickou událost na Obchodní akademii ve Žďáru nad Sázavou jsme připraveni nabídnout odbornou metodickou pomoc školám jednotlivých stupňů.

Naše společnost má s posuzováním, návrhy a projekcí bezpečnosti obdobných zařízení dlouhodobé zkušenosti a disponuje specialisty na jednotlivé druhy bezpečnostních opatření. Naším záměrem je nejen doplnění kamerových systémů a dalších prvků technické bezpečnosti, ale i komplexní přístup k bezpečnosti. Bohaté zkušenosti společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., v této oblasti nabyly konkrétní podoby v několika realizovaných projektech, a to zejména

– v návrhu nové odborné technické normy „Prevence kriminality – Plánování městské výstavby a navrhování budov – část 6: školy“ (v současné době v projednávání v členských zemích EU originální název „Prevention of crime – Urban planning and building design – Part 6: Schools“),

– dále ve výzkumném projektu „Posouzení a standardizace fyzické ochrany objektů veřejných vysokých škol“, který jsme zajišťovali v rámci programu Bezpečnostního výzkumu a vývoje MV ČR (BVV MV ČR),

– F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., v současné době řídí mezinárodní sekretariát CEN pro normy „Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území“.

Jsme připraveni na základě požadavků zřizovatelů škol nebo jejich vedení zajistit:

 1. Posouzení bezpečnosti škol s návrhem opatření ke zvýšení její úrovně a stanovením priorit.
 2. Zpracování Bezpečnostního projektu školy včetně provozního řádu a postupů pro řešení mimořádných událostí při bezpečnostních incidentech.
 3. Zpracování projektové dokumentace technického zabezpečení nebo jeho doplnění.
 4. Zajištění odborného školení pedagogického personálu i žáků školy v oblasti bezpečnosti a zásad chování při mimořádných situacích.
 5. Poskytování konzultací v oblasti bezpečnosti a řešení mimořádných událostí v hodinové sazbě.

V případě zájmu o poradenské služby ve vztahu k bezpečnosti školských zařízení nás prosím kontaktujte e-mailem (fscsekretariat@fsc-ov.cz), nebo se obraťte přímo na naše obchodní zástupce.