Kontakt

F.S.C. Bezpečnostní poradenství - Kontakty - Mapa

Sídlo společnosti
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.Vítkovická 1994/22
702 00 Ostrava
Tel.: 595 693 960
Fax: 596 638 499
GSM: +420 731 443 090
E-mail: fscsekretariat(at)fsc-ov(dot)cz
Pracoviště Praha
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.Na Křivce 1328/64,
101 00 Praha 10
Tel.: 222 710 062
Fax: 222 210 870
GSM: +420 731 443 090
E-mail: fscsekretariat(at)fsc-ov(dot)cz

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25884646, DIČ: CZ25884646. Společnost je zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2504

 

Jednání za společnost

Sdělení pro dodavatele služeb a zboží:

Obchodní politika společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., je nastavena tak, že v případě poptávky na služby či zboží činíme tak pouze výběrovým řízením a kontaktujeme eventuálního dodavatele sami. Proto prosím nenabízejte své služby a zboží, pokud o to nebudete požádáni oprávněným zástupcem naší společnosti. V opačném případě bude tato komunikace považována za nevyžádané obchodní sdělení (SPAM).

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Uzavírat smlouvy anebo činit právní jednání může za F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či pověření, které budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.

 

Obchodní sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Vážení zákazníci, obchodní partneři, uživatelé našich služeb, šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky je v současné době upraveno zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 tohoto zákona lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít podrobnosti elektronického kontaktu pouze za předpokladu, že adresát dal předchozí souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Na základě těchto skutečností, abychom Vás mohli informovat o našich službách i v budoucnu, dovolujeme si Vás požádat o udělení/neudělení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

 

Ochrana osobních údajů v F.S.C.
BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

V souladu s ustanovením §18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zpřístupňuje F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. informace o realizovaném zpracování osobních údajů:

Oblast personální a mzdové agendy

Účel

 • dodržení právních povinností správce
 • plnění smluv se subjekty údajů
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • popisné údaje
 • údaje o mzdových (platových) podmínkách
 • identifikační údaje rodinných příslušníků

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k FSC
 • rodinní příslušníci zaměstnanců FSC

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů
 • vlastní činnost správce (FSC)
 • externí subjekty (SSZ, FÚ, ÚP, exekutorské úřady, soudy, orgány policie, pojišťovny atd.)

Kategorie příjemců

 • subjekty údajů
 • subjekty, kterým jsou osobní údaje předávány ze zákona v souvislosti s pracovně právními vztahy, popř. v souvislosti se správním, přestupkovým, trestním nebo občansko soudním řízením

Doba uchovávání

 • po dobu trvání pracovně právního vztahu – dále pouze vybrané osobní údaje nezbytné pro naplnění právní povinnosti správce po skončení pracovně právního nebo obdobného vztahu

Oblast BOZP a PO

Účel

 • dodržení právních povinností správce
 • ochrana práv a právem chráněných zájmů správce a subjektu údajů v občanském soudním řízení, trestním řízení a správním řízení

Kategorie osobních údajů

 • adresní a identifikační údaje
 • popisné údaje

Kategorie subjektů údajů

 • zaměstnanci a osoby v obdobném vztahu k F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

Zdroje osobních údajů

 • subjekty údajů

Kategorie příjemců

 • subjekty údajů
 • inspektorát práce
 • orgány ochrany veřejného zdraví
 • pojišťovny
 • subjekty oprávněné ze zákona (v souvislosti s případným právním, trestním a občansko soudním řízením)

Doba uchovávání

 • v souladu se spisovým a skartačním řádem