Náplň práce:

 • vypracování projektové dokumentace EPS;
 • provádění kontrol, posuzování a korektury projektů a dokumentací;
 • provádění stavebně technického průzkumu;
 • provádění autorského nebo technického dozoru nad realizací stavby;
 • řízení příslušných odborných a montážních prací;
 • organizace, řízení, provádění a účast na přejímce projektů včetně subdodávek.

Požadujeme:

 • SŠ/VŠ vzdělání v oblasti elektrotechnického směru, vyhl. 50/1978 Sb.;
 • orientace v technických normách;
 • základní znalost práce s AutoCAD, případně s jinými CAD programy;
 • znalost práce na PC – Microsoft Office – aplikace (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
 • řidičský průkaz skupiny „B“ výhodou;
 • komunikační dovednosti, příjemné vystupování, pečlivost a zodpovědnost.

Nabízíme:

 • stabilní zázemí největší poradenské společnosti v ČR v oblasti ochrany osob, majetku, informací a služeb bezpečnostního managementu;
 • pravidelnou účast na odborných seminářích zabývající se novými technologiemi v oblasti EPS;
 • odpovídající platové podmínky;
 • kariérní růst a další rozvoj ve společnosti;
 • notebook a mobilní telefon;
 • příjemný pracovní kolektiv;
 • firemní benefity.

Nástup:
dle domluvy

Místo pracoviště:
Ostrava

Svoje CV a motivační dopis zasílejte na e-mailovou adresu kremenkoval@fsc-ov.cz.

Upozorňujeme na skutečnost, že budeme kontaktovat pouze uchazeče, jež splní výše uvedené požadavky.

Vážení obchodní partneři,

od 1.1. 2021 došlo v souladu s novelou zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech ke změně názvu Znaleckého ústavu společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s  na znaleckou kancelář, pro znaleckou činnost v oborech: OCHRANA, OBRANA A BEZPEČNOST, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, odvětví: Ochrana majetku, osob a informací, Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií. Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je pojištěna profesní odpovědnosti – pojištění odpovědnosti znalce, znalecké kanceláře, znaleckého ústavu pro případ právní povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti vykovávané na základě zákona 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech.

Novela zákona reaguje na epidemiologická opatření a možné průtahy v řízení před NBÚ.

Účastníci řízení, o jejichž opakované žádosti o osvědčení nebylo rozhodnuto do doby platnosti osvědčení, budou mít i nadále přístup k utajované informaci, a to do doby vydání rozhodnutí o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Více zde:
https://www.nbu.cz/cs/aktualne/prohlaseni-a-tiskove-zpravy/1246-poslanecka-snemovna-dnes-schvalila-novelu-zakona-o-ochrane-utajovanych-informaci-a-o-bezpecnostni-zpusobilosti/

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB) uveřejnil na svých stránkách informaci o novele vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby účinnou od 1. 1. 2021. Jedná se o reakci na kybernetické incidenty v roce 2020 na zdravotnická zařízení. Změnou určujících kritérií v odvětví zdravotnictví se rozšíří počet nemocnic, které jsou určeny jako provozovatelé základních služeb. NÚKIB odhaduje, že by mělo dojít k navýšení o 30 nových nemocničních zařízení jako provozovatelů základních služeb v odvětví zdravotnictví ke stávajícím 16.  V průběhu prvního pololetí 2021 budou probíhat správní řízení, která ověří naplnění všech kritérií obsažených ve zmiňované vyhlášce.

Více zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1673-nova-pravidla-pro-urcovani-provozovatelu-zakladnich-sluzeb-v-odvetvi-zdravotnictvi/

Vážení obchodní partneři,

k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19, nabízíme bezpečný způsob dálkové komunikace prostřednictvím komunikačních nástrojů (Microsoft Teams, Apple FaceTime, atd.).

Naše služby poskytujeme vždy na nejvyšší úrovni, s cílem zajištění nejvyšší ochrany zdraví našich partnerů a našich zaměstnanců.

 • Analýzy technologií měření teploty v sídle společnosti;
 • Analýza stávajících směrnic a dokumentů krizového řízení;
 • Typové plány pro epidemie a pandemie včetně funkčních vazeb na business continuity management;
 • Typové plány pro zachování kontinuity činností;
 • Návrh doplnění technického zabezpečení;
 • Penetrační testy sociálního inženýrství;
 • Audity, aktualizace bezpečnostní dokumentace kybernetické a informační bezpečnosti;
 • Konzultace pro změny bezpečnostních opatření v době pandemie a nouzového stavu.

Aktuální E-KURZY:

 • Základní kurz GDPR;
 • Ochrana citlivých informací pro VIP;
 • Školení pro osoby s přístupem k utajované informaci;
 • Ochrana měkkých cílů ve zdravotnickém zařízení.

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách Sdělení k 1. a 2. Výzvě k programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví zveřejněných v roce 2020. V souvislosti s epidemiologickou situaci a šíření epidemie onemocnění covid-19 na území České republiky v roce 2020 umožní Ministerstvo zdravotnictví oprávněným příjemcům dočerpání finančních prostředků, které nemohli vyčerpat z důvodu omezení stanovených v mimořádných opatření na ochranu veřejného zdraví a které převedli na účet ministerstva během roku 2020.

Datum zahájení příjmu žádostí o finanční prostředky:                 11. 1. 2021.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o finanční prostředky:      12. 2. 2021.

Více informací včetně příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-k-1-a-2-vyzve-k-programu-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-zverejnenych-v-roce-2020/

pořádaný Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s naší společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a dalšími partnery.

Termín konání: 4. 3. 2021 od 9:30 do 12:00 hodin.

Více informací (program webináře, ceny a přihlášení atd.) naleznete ZDE

Vystoupení Ing. Miroslava Fryšara, prezidenta České asociace bezpečnostních manažerů a předsedy představenstva společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. v reportáži “Rok po útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava – CNN Prima News.

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021“.

Žádosti o finanční prostředky předkládá pouze kraj a to na realizaci podprogramů:
a)      Ochrana veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů.
b)      Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci na výše zmíněné podprogramy stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 14. 1. 2021.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-zvyseni-ochrany-verejnych-prostranstvi-a-objektu-akci-verejne-spravy-skol-a-skolskych-zarizeni-jako-mekkych-cilu-2021.aspx

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.

Dotační řízení je určeno pro projekty fyzických a právnických osob a státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury patřící do kategorie měkkých cílů na území České republiky.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci nebo příspěvek na priority stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 5. 11. 2020.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2021-vyhlaseni-2431.html

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost informoval na svých webových stránkách o novele vyhlášky plným názvem Vyhláška č. 360/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

„Hlavním cílem této novely je zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů a odstranění pochybností
o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci spadají do rozsahu regulace zákona o kybernetické bezpečnosti“.

První část vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Druhá a třetí část nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a 1. ledna 2023.

Celý článek NÚKIB naleznete zde: https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1627-nova-pravidla-pro-urcovani-vyznamnych-informacnich-systemu/