Kontakty

Politika organizace zde

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon o ochraně oznamovatelů“), zřídila F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. (dále jen „Společnost“) (od 17.12.2023) jako povinný subjekt tzv. vnitřní oznamovací systém (dále jen „VOS“) a určila příslušnou osobu odpovědnou za přijímání oznámení a nakládání s ním, jíž se stala Ing. Kristýna Holobrádková.

F.S.C. Bezpečnostní poradenství - Kontakty - Mapa

Sídlo společnosti
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.Vítkovická 1994/22
702 00 Ostrava
Tel.: 595 693 960
GSM: +420 731 443 090
E-mail: fscsekretariat@fsc-ov.cz
Pracoviště Praha
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.Na Křivce 1328/64,
101 00 Praha 10
Tel.: 222 710 062
GSM: +420 731 443 090
E-mail: fscsekretariat@fsc-ov.cz
 

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., Vítkovická 1994/22, 702 00 Moravská Ostrava, IČ: 25884646, DIČ: CZ25884646. Společnost je zapsaná v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 2504, bankovní spojení 27-2501700207/0100

Jednání za společnost

Sdělení pro dodavatele služeb a zboží:

Obchodní politika společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., je nastavena tak, že v případě poptávky na služby či zboží činíme tak pouze výběrovým řízením a kontaktujeme eventuálního dodavatele sami. Proto prosím nenabízejte své služby a zboží, pokud o to nebudete požádáni oprávněným zástupcem naší společnosti. V opačném případě bude tato komunikace považována za nevyžádané obchodní sdělení (SPAM).

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. upozorňuje své obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim uděleného pověření a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici. Uzavírat smlouvy anebo činit právní jednání může za F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem jednání navenek zapsaným do obchodního rejstříku) nebo osoby těmito statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální písemné plné moci či pověření, které budou výslovně obsahovat zmocnění k takovému úkonu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.

Obchodní sdělení

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Vážení zákazníci, obchodní partneři, uživatelé našich služeb, šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky je v současné době upraveno zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů. Podle § 7 tohoto zákona lze za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít podrobnosti elektronického kontaktu pouze za předpokladu, že adresát dal předchozí souhlas k takovémuto využití svého elektronického kontaktu. Na základě těchto skutečností, abychom Vás mohli informovat o našich službách i v budoucnu, dovolujeme si Vás požádat o udělení/neudělení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb.

Informační memorandum

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s., IČO: 25884646, se sídlem Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, (dále jen FSC) jakožto správce osobních údajů, tímto informuje své obchodní partnery a širokou veřejnost (dále jen „subjekt údajů“) o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů ze strany FSC, v pozici Správce osobních údajů, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů FSC.

FSC zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

FSC shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou pro naplnění stanoveného účelu.

Účel a právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Plnění obchodních vztahů

Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění smlouvy nebo provedení opatření před uzavřením smlouvy: uzavírání obchodních smluv, např. kupních, nájemních, nepojmenovaných ale i o převodu nemovitostí

zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – Splnění právní povinnosti; pošta, spisová služba, veřejné zakázky, účetnictví a finanční záležitosti.

Příjemci nebo jejich kategorie

Nepředává se.

Doba uložení

Doba uložení závisí na typu zpracování a je v rozmezí 1  – 10 let.

 

 • Přímý marketing

Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů: přímý marketing (zájem na propagaci správce).

Příjemci nebo jejich kategorie

Nepředává se.

Doba uložení

Správce je pro tyto účely zpracovává osobní údaje po dobu, pokud subjekt nevyjádří nesouhlas (samozřejmě v rámci příslušných archivačních a spisových lhůt, kdy má správce oprávnění disponovat s těmito osobními údaji v rámci jiných zákonných titulů jejich zpracování).

 

 • Kamerový systém

Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.

Příjemci nebo jejich kategorie

PČR a orgány činné v trestním řízení v případě zjištění skutečností opravňujících tyto kroky, pojišťovna.

Doba uložení

Záznamy jsou uchovávány po dobu 7 dnů. V případě podezření na spáchání přestupku nebo trestného činu, je tento záznam archivován a poskytnut orgánům činným v trestním řízení, popř. jiným dotčeným subjektům pro naplnění účelu zpracování (zejména pojišťovnám).

 

 • Evidence návštěv

 Právní základ zpracování

Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany: zajištění bezpečnosti osob nacházejících se v objektu správce a ochrana majetku správce.

Příjemci nebo jejich kategorie

Nepředává se.

Doba uložení

Údaje návštěv jsou zpracovávány po dobu 3 let od jejího uskutečnění.

 

Zpracovatelé a příjemci

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle FSC a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovatelé nejsou v současné době využíváni.

FSC informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. FSC dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům: všechny stupně soudů, Policie ČR, Státní zastupitelství, Správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Národní bezpečnostní úřad, exekutor.

Jaká jsou základní práva subjektu údajů v oblasti ochrany osobních údajů?

Práva subjektu údajů stanovuje zejména kapitola III. Nařízení GDPR – ,,Práva subjektu údajů‘‘ a § 81 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Přístup k osobním údajům:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou FSC zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

 • Účel zpracování osobních údajů;
 • Kategorie dotčených osobních údajů;
 • Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů;
 • Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány;
 • Zdroje osobních údajů;
 • Skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

FSC poskytne první kopii zpracovávaných osobních údajů subjektu údajů bezplatně.

Subjekt údajů má dále právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl FSC, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, a dále právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

Právo na opravu, doplnění či výmaz:

V případě, že se subjekt údajů domnívá, že FSC nebo smluvní zpracovatel FSC provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt údajů požádat FSC o opravu či výmaz (likvidaci) těchto osobních údajů, popřípadě omezení (blokaci) zpracování. Dále může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování.

Právo na omezení:

Subjekt údajů má právo na to, aby bylo zpracování osobních údajů, které se přímo týkají jeho osoby omezeno.

Právo na přenositelnost údajů:

Subjekt údajů má právo za určitých podmínek získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správce, je-li to technicky proveditelné.

Právo vznést námitku:

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:

 • Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování:

Právo subjektu údajů, že nebude předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká.  Automatizované rozhodování je přípustné v případě, kdy je nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem, pokud je povoleno právem EU nebo členským státem nebo pokud je založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

FSC vždy bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Subjekt údajů má právo kdykoliv se obrátit se svým podnětem na dozorový orgán, kterým je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Sídlo: pplk.. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. č.: +420 234 665 111

 

Jak a kde zjistit, jaké osobní údaje o konkrétním subjektu údajů FSC zpracovává?

Informaci o tom, jaké osobní údaje o konkrétním Subjektu údajů FSC zpracovává, si může Subjekt údajů či zastupující osoba vyžádat u FSC. První kopie zpracovávaných osobních údajů bude subjektu údajů poskytnuta bezplatně.

Z jakých zdrojů FSC osobní údaje získává?

FSC získává osobní údaje zejména od subjektu údajů.

Kam se obrátit, domníváte-li se, že osobní údaje FSC zpracovává v rozporu se zákonem?

Pokud subjekt údajů zjistí nebo se bude domnívat, že zpracování osobních údajů je prováděno v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje subjektu údajů (zastupované osoby) nepřesné, může požádat FSC o vysvětlení nebo odstranění takto vzniklého stavu. Může požadovat především omezení zpracování, provedení opravy, doplnění nebo výmaz osobních údajů. Bude-li žádost shledána oprávněnou, FSC odstraní neprodleně závadný stav. Pokud by v důsledku zpracování osobních údajů vznikla jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona (§ 13 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Výše uvedenou žádost lze podat na adrese:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s.

Adresa:  Vítkovická 1994/22, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

E-mail:   fscsekretariat@fsc-ov.cz

Tel.:        +420 595 693 960

Datová schránka: atud7ai

 

FSC informuje, že jediný její oficiální web je www.fsc-ov.cz. Tento web vyjadřuje jeho oficiální stanoviska a FSC je správcem osobních údajů na něm uvedených. FSC má vytvořený profil společnosti na sociální síti LinkedIn.