Vážení obchodní partneři,

od 1.1. 2021 došlo v souladu s novelou zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech ke změně názvu Znaleckého ústavu společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s  na znaleckou kancelář, pro znaleckou činnost v oborech: OCHRANA, OBRANA A BEZPEČNOST, KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST, odvětví: Ochrana majetku, osob a informací, Bezpečnost informačních systémů a informačních technologií. Společnost F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. je pojištěna profesní odpovědnosti – pojištění odpovědnosti znalce, znalecké kanceláře, znaleckého ústavu pro případ právní povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s výkonem znalecké činnosti vykovávané na základě zákona 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích
a znaleckých ústavech.


Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona o ochraně utajovaných informací

Novela zákona reaguje na epidemiologická opatření a možné průtahy v řízení před NBÚ.

Účastníci řízení, o jejichž opakované žádosti o osvědčení nebylo rozhodnuto do doby platnosti osvědčení, budou mít i nadále přístup k utajované informaci, a to do doby vydání rozhodnutí o opakované žádosti, nejdéle však po dobu 12 měsíců po skončení platnosti dosavadního osvědčení.

Více zde:
https://www.nbu.cz/cs/aktualne/prohlaseni-a-tiskove-zpravy/1246-poslanecka-snemovna-dnes-schvalila-novelu-zakona-o-ochrane-utajovanych-informaci-a-o-bezpecnostni-zpusobilosti/


Novela vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (dále jen NÚKIB) uveřejnil na svých stránkách informaci o novele vyhlášky č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby účinnou od 1. 1. 2021. Jedná se o reakci na kybernetické incidenty v roce 2020 na zdravotnická zařízení. Změnou určujících kritérií v odvětví zdravotnictví se rozšíří počet nemocnic, které jsou určeny jako provozovatelé základních služeb. NÚKIB odhaduje, že by mělo dojít k navýšení o 30 nových nemocničních zařízení jako provozovatelů základních služeb v odvětví zdravotnictví ke stávajícím 16.  V průběhu prvního pololetí 2021 budou probíhat správní řízení, která ověří naplnění všech kritérií obsažených ve zmiňované vyhlášce.

Více zde:
https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1673-nova-pravidla-pro-urcovani-provozovatelu-zakladnich-sluzeb-v-odvetvi-zdravotnictvi/


Aktuální situace při druhé vlně COVIDU-19

Vážení obchodní partneři,

k aktuální epidemiologické situaci v souvislosti s COVID-19, nabízíme bezpečný způsob dálkové komunikace prostřednictvím komunikačních nástrojů (Microsoft Teams, Apple FaceTime, atd.).

Naše služby poskytujeme vždy na nejvyšší úrovni, s cílem zajištění nejvyšší ochrany zdraví našich partnerů a našich zaměstnanců.


Aktuálně nabízené produkty a služby v rámci mimořádných opatření

 • Analýzy technologií měření teploty v sídle společnosti;
 • Analýza stávajících směrnic a dokumentů krizového řízení;
 • Typové plány pro epidemie a pandemie včetně funkčních vazeb na business continuity management;
 • Typové plány pro zachování kontinuity činností;
 • Návrh doplnění technického zabezpečení;
 • Penetrační testy sociálního inženýrství;
 • Audity, aktualizace bezpečnostní dokumentace kybernetické a informační bezpečnosti;
 • Konzultace pro změny bezpečnostních opatření v době pandemie a nouzového stavu.

Aktuální E-KURZY:

 • Základní kurz GDPR;
 • Ochrana citlivých informací pro VIP;
 • Školení pro osoby s přístupem k utajované informaci;
 • Ochrana měkkých cílů ve zdravotnickém zařízení.

Sdělení ministerstva zdravotnictví k 1. a 2. výzvě k programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví zveřejněných v roce 2020

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo na svých webových stránkách Sdělení k 1. a 2. Výzvě k programu na zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví zveřejněných v roce 2020. V souvislosti s epidemiologickou situaci a šíření epidemie onemocnění covid-19 na území České republiky v roce 2020 umožní Ministerstvo zdravotnictví oprávněným příjemcům dočerpání finančních prostředků, které nemohli vyčerpat z důvodu omezení stanovených v mimořádných opatření na ochranu veřejného zdraví a které převedli na účet ministerstva během roku 2020.

Datum zahájení příjmu žádostí o finanční prostředky:                 11. 1. 2021.

Datum a čas ukončení příjmu žádostí o finanční prostředky:      12. 2. 2021.

Více informací včetně příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva zdravotnictví:
https://www.mzcr.cz/sdeleni-ministerstva-zdravotnictvi-k-1-a-2-vyzve-k-programu-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-v-resortu-zdravotnictvi-zverejnenych-v-roce-2020/


Webinář:  „Home office – máte data pod kontrolou? Webinář pro NEajťáky o kybernetické zranitelnosti vaší firmy“

pořádaný Hospodářskou komorou České republiky ve spolupráci s naší společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. a dalšími partnery.

Termín konání: 4. 3. 2021 od 9:30 do 12:00 hodin.

Více informací (program webináře, ceny a přihlášení atd.) naleznete ZDE


Interview s Ing. Miroslavem Fryšarem

Vystoupení Ing. Miroslava Fryšara, prezidenta České asociace bezpečnostních manažerů a předsedy představenstva společnosti F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. v reportáži “Rok po útoku ve Fakultní nemocnici Ostrava – CNN Prima News.


STARŠÍ PŘÍSPĚVKY


Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů pro rok 2021 z resortu Ministerstva vnitra ČR

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo vnitra ČR zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021“.

Žádosti o finanční prostředky předkládá pouze kraj a to na realizaci podprogramů:
a)      Ochrana veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy jako možných měkkých cílů.
b)      Ochrana a zabezpečení škol a školských zařízení jako možných měkkých cílů.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci na výše zmíněné podprogramy stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 14. 1. 2021.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva vnitra ČR:
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-zvyseni-ochrany-verejnych-prostranstvi-a-objektu-akci-verejne-spravy-skol-a-skolskych-zarizeni-jako-mekkych-cilu-2021.aspx

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)


Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury pro rok 2021 z resortu Ministerstva kultury

Vážení obchodní partneři,

Ministerstvo kultury zveřejnilo na svých webových stránkách Výběrové dotační řízení na rok 2021 s názvem „Dotační program pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury“.

Dotační řízení je určeno pro projekty fyzických a právnických osob a státních příspěvkových organizací zřizovaných Ministerstvem kultury patřící do kategorie měkkých cílů na území České republiky.

Dotační podpora je neinvestičního charakteru a je určena na zvýšení ochrany měkkých cílů oprávněným žadatelům o dotaci nebo příspěvek na priority stanovené pro rok 2021.

Termín podání žádosti o dotaci je 5. 11. 2020.

Více informací včetně Výzvy a příloh naleznete na oficiálním webu Ministerstva kultury:
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2021-vyhlaseni-2431.html

Neváhejte se na nás obrátit, jelikož jsme zde pro Vás.
Ing. Adam Roško, tel.: 734 683 958, email: roskoa@fsc-ov.cz (oblast Morava a Slezsko)
PhDr. Zdeněk Hais, tel.: 736 473 349, email: haisz@fsc-ov.cz  (oblast Čechy)


Ministerstva zveřejnila dotační programy pro zvýšení ochrany měkkých cílů na rok 2020

Bližší informace k jednotlivým dotačním programům naleznete pod odkazy níže.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
https://www.mzcr.cz/obsah/2vyzva-k-podani-zadosti-o-dotaci_4112_1.html

Ministerstvo kultury České republiky
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2020-vyhlaseni-2231.html

Ministerstvo vnitra České republiky
https://www.mvcr.cz/cthh/clanek/dotacni-program-pro-zvyseni-ochrany-verejnych-prostranstvi-a-objektu-akci-verejne-spravy-skol-a-skolskych-zarizeni-mekkych-cilu-2020.aspx

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
https://www.mzcr.cz/obsah/program-mz-na-zvyseni-ochrany-mekkych-cilu-pro-rok-2020_4083_1.html


Podpora programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, sportu, hromadných veřejných akcí, školských a zdravotnických zařízení

Problematika ochrany měkkých cílů představuje velmi frekventované, ale současně také málo pochopené a v bezpečnostní praxi stále nedostatečně odborně uchopené téma. Do jisté míry je to důsledek jeho „průřezového“ charakteru. Na jedné straně, počínaje identifikací potenciálního cíle, analýzou objektivních rizik, přijetí opatření k znesnadnění útoku, v ideálním případě k odrazení útočníka, spadá do oblasti prevence. Na druhé straně (protože útok nelze zcela vyloučit), jeho předpokládané následky, svou povahou, rozsahem, kritičností, a od toho odvozenými silami a prostředky nezbytnými pro efektivní reakci na vzniklou situaci, spadá do oblasti krizového řízení.

Postupy v obou těchto oblastech mají svoje normativní, metodické a organizační základy, ověřené praxí a podléhající nějaké formě státní kontroly. Zdánlivě proto není co v této oblasti přinést nového. Navíc jsme dlouhodobě nadhodnocovali skutečnost, že k útokům na měkké cíle docházelo v zahraničí, nikoli u nás a přítomnost jejich potenciálních organizátorů a pachatelů na našem území jsme vyhodnocovali jako bezpečnostně nevýznamnou.

K určitému názorovému průlomu přispěla řada dokumentů, počínaje vládní „Strategií České republiky pro boj proti terorismu, přijetí ČSN 73 4400 Prevence kriminality – řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení a metodikami Ministerstva vnitra ČR, „Základy ochrany měkkých cílů“, „Bezpečnostní standardy pro pořadatele sportovních, kulturních a společenských akcí“. Pozornost odborných kruhů ve zdravotnictví se touto problematikou zatím hlouběji nezabývá. Normativní a metodické dokumenty se orientují na „bezpečnost“ z pohledu kvality a bezpečnosti poskytované lékařské péče, požární ochranu, BOZP a plánování krizové připravenost (plány krizové připravenosti; Traumatologické plány). Problematika fyzické ochrany osob je reflektována především v rovině ochrany lékařů a zdravotnického personálu proti individuálním agresorům (opilcům; narkomanům; osobám pod vlivem nezvládnutého stresu).

Potenciálním měkkým cílem je každý objekt či prostor, ve kterém dochází k trvalému, periodickému či příležitostnému shromáždění velkého počtu osob a jejich vysoké koncentraci.

Ochranou měkkého cíle nesledujeme ochranu hmotných statků. Opatření ochrany měkkého cíle jsou koncipována výhradně k ochraně přítomných fyzických osob. Zejména před takovými formami útoku, které potenciálně vedou k hromadnému ohrožení života a zdraví. Tím je definován základní přístup, výběr mixu bezpečnostních opatření i jejich organizace.

Každý subjekt povolující či organizující akci s velkým počtem účastníků a jejich vysokou koncentrací, je právně, morálně a politicky odpovědný za přijetí přiměřených a doložitelných opatření k jejich ochraně.

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. nabízí podporu programu ochrany měkkých cílů v oblasti kultury, sportu, hromadných veřejných akcí a zdravotnických zařízení pro kraje, města, obce a jiné veřejnoprávní subjekty.  Především:

 • Provedení bezpečnostních auditů, analýzy rizik a stanovení bezpečnostních priorit;
 • Zpracování střednědobých Bezpečnostních politik zvyšování ochrany měkkých cílů
 • Zpracování Bezpečnostních plánů ochrany konkrétního potenciálního měkkého cíle;
 • Zajištění vzdělávání a výcviku managementu organizací a pořadatelského aktivu;
 • Management nácviků reakce na napadení.

Forma podpory může mít formu:

 • Individuálního poradenství na vyžádání;
 • Kvalifikované oponentury bezpečnostní dokumentace;
 • Zpracování shora uvedené bezpečnostní dokumentace na klíč;
 • Zajištění kontrolní činnosti a znaleckých služeb;
 • Outsourcingu bezpečnostního manažera.

Těžiště našeho potenciálního přínosu řešení problematiky ochrany potenciálních měkkých cílů spočívá v odborném řešení dále uvedených otázek:

 • Provedení komplexního posouzení aktuální úrovně ochrany potenciálního měkkého cíle;
 • Zpracování analýzy rizik a stanovení bezpečnostních priorit;
 • Zpracování Bezpečnostního plánu;
 • Zpracování projektové a provozní bezpečnostní dokumentace systémů technické ochrany;
 • Zpracování standardů fyzické ostrahy a provozní dokumentace fyzické ostrahy;
 • Zpracování standardu pořadatelské služby a provozní dokumentace pořadatelské služby;
 • Zajištění periodického odborného školení managementu kulturních organizací a pořadatelského aktivu kulturních akcí.

Novela vyhlášky NÚKIB a Ministerstva vnitra o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích – Vyhláška č. 360/2020 Sb.,

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost informoval na svých webových stránkách o novele vyhlášky plným názvem Vyhláška č. 360/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

„Hlavním cílem této novely je zjednodušení a zpřesnění procesu identifikace významných informačních systémů a odstranění pochybností
o tom, které informační systémy orgánů veřejné moci spadají do rozsahu regulace zákona o kybernetické bezpečnosti“.

První část vyhlášky nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. Druhá a třetí část nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 a 1. ledna 2023.

Celý článek NÚKIB naleznete zde: https://nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1627-nova-pravidla-pro-urcovani-vyznamnych-informacnich-systemu/


Dne 12. července 2019 zveřejnil Sbor pro ochranu osobních údajů Pokyny ke zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení (3/2019). Dne 22.8.2019 Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil pracovní překlad Pokynů na svých webových stránkách dne 22. srpna 2019 Evropského sboru pro ochranu osobních údajů ke kamerám a kamerovým systémům (3/2019). Cílem těchto pokynů je poskytnout návod, jak uplatnit GDPR při zpracování osobních údajů prostřednictvím videozařízení. Pokyny detailně popisují požadavky obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) kladené na sledování osob prostřednictvím videozařízení. Pokyny uvádějí jak konkrétní povinnosti odpovědných subjektů (zákonnost zpracování, informační povinnost, technická a organizační opatření)), tak i práva zaznamenávaných osob (např. poskytnutím kopie záznamu). Pokyny zpřesňují povinností správců, kteří provozují kamerové systémy z pohledu dokumentace, která musí být zpracována i praktické zásady pro provoz kamerových systémů z pohledu ochrany osobních údajů.


NEVÁHEJTE SE NA NÁS OBRÁTIT

Další kroky naší potenciální spolupráce zpravidla zahrnují:

 • Bližší identifikaci Vašich individuálních potřeb;
 • Zpracování konkrétní nabídky z naší strany a jednání o ní.